הקוד האתי מציג ערכים ונורמות התנהגות המצופות מקהילת עמותת "התקשרות" – מאמינים ב-יחד.

 

על מי חל הקוד האתי?
הוראות הקוד האתי יחולו על כל חברי תכנית "התקשרות" מאמינים ב-יחד : עובדים, מתנדבים, זוגות
וספקים, על פי העניין.  

שקיפות:
התכנית תפרסם בקרב חבריה את הקוד האתי ותפעל בשקיפות כלפי כל חבריה.

כבוד הדדי:
חברי התכנית יכבדו אלה את אלה, יפעלו על פי כללי נימוס וכבוד הדדי ויקפידו על שמירה על
זמנה, רכושה, וכבודה של התכנית ושל חבריה. חומר פרסומי של התכנית שמכיל מידע על זוגות יציג אותם באופן מכבד.
מניעת פגיעה על רקע עדתי, מגזרי, מיני או אחר.  
פעילות מתוך תפיסת עבודה של התייעצות והפרייה הדדית. 

הוגנות ויושרה:
התכנית וכל הפועלים מטעמה יפעלו ללא משוא פנים וינהגו בתום לב ובהוגנות. 

אחריות:
צוות התכנית יקפיד על מהימנות ושיקול דעת, תוך אימוץ סטנדרטים מקצועיים גבוהים
ונטילת אחריות אישית וארגונית.  

הימנעות מניגוד עניינים:
חברי התכנית יפעלו באופן שמונע ניגודי עניינים בין פעילותם בארגון לבין עניינים  אחרים
לרבות עניינים אישיים / מקצועיים / מסחריים.

צנעת הפרט וסודיות:
צוות התכנית וחבריה יקפידו על צנעת הפרט ועל סודיות נתונים אישיים ומקצועיים.
הצוות המקצועי בתכנית יהיה קשוב לצרכיהם של הזוגות ויעניק להם שירות מקצועי, וינהג
כלפיהם באדיבות, בסבלנות וסובלנות, בדרך ארץ, בהוגנות  ובהתחשבות.
צוות התכנית יקפיד על כבודם של הזוגות תוך מחויבות לסייע לפתרונות מעשיים גם בדרך
יצירתית.  

צוות התכנית יקפיד על ליווי הזוגות על פי העניין באופן מקצועי וידידותי ללא  הטיה אישית.